Custom Avatar - 63173

Shanghai Construction Group (M) Sdn Bhd

Company Overview
Shanghai Construction Group (M) Sdn Bhd is Based in Tawau, Sabah.
Projek Naiktaraf Hospital Tawau
Company Snapshot
Our Address: Pejabat Tapak, Jalan Utara, Projek Hospital Tawau, 91000 Tawau Sabah
Registration No.: 1247399-T
Industry: Construction
Contact No.: 016-8035949

Shanghai Construction Group (M) Sdn Bhd's Job Listings

Interior Designer (Shanghai Construction Group (M) Sdn Bhd) – Tawau

Shanghai Construction Group (M) Sdn Bhd
Posted by: Shanghai Construction Group (M) Sdn Bhd

Date: 23 Feb2021
Tawau
Sabah, Malaysia
Full-Time

Electrical Engineer (Shanghai Construction Group (M) Sdn Bhd) – Tawau

Shanghai Construction Group (M) Sdn Bhd
Posted by: Shanghai Construction Group (M) Sdn Bhd

Date: 10 Feb2021
Tawau
Sabah, Malaysia
Full-Time

Mechanical Engineer (Shanghai Construction Group (M) Sdn Bhd) – Tawau

Shanghai Construction Group (M) Sdn Bhd
Posted by: Shanghai Construction Group (M) Sdn Bhd

Date: 10 Feb2021
Tawau
Sabah, Malaysia
Full-Time

Civil Engineer (Shanghai Construction Group (M) Sdn Bhd) – Tawau

Shanghai Construction Group (M) Sdn Bhd
Posted by: Shanghai Construction Group (M) Sdn Bhd

Date: 10 Feb2021
Tawau
Sabah, Malaysia
Full-Time